Traficomn ajoneuvoliikennerekisteritietojen kyselykäyttöehdot loppukäyttäjälle.

Huomioithan ennen palvelun käyttöä, että palvelussa palautuvia tietoja ei saa käyttää millään tavalla lainvastaisesti tai sellaiseen käyttötarkoitukseen, jolla vaarannettaisiin henkilöiden yksityisyydensuojaa. Palvelun palauttamia tietoja on tarkoitus hyödyntää lähtökohtaisesti kuluttajien ajoneuvokaupan yhteydessä varmistamaan kaupan luotettavuutta ajoneuvotietojen tai omistajan osalta esimerkiksi selvittämällä, että myyjä omistaa ajoneuvon. Muiden hyväksyttyjen käyttötarkoitusten on liityttävä liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin taikka ajoneuvon kuljettamiseen. Palvelua käyttäessäsi sitoudut noudattamaan edellä mainittuja ehtoja. (Traficom 27.4.2015)

 

1 Yleistä

Nämä ehdot koskevat ajoneuvoliikennerekisteristä luovutettavien tietojen käyttöä. Tiedot luovutetaan osana Nelumbo Oy:n Autorekisteri.fi-palvelua (jäljempänä Palvelu), joka on kuvattu Palvelun käyttöehdoissa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (jäljempänä TRAFICOM) toimii Palvelussa ainoastaan ajoneuvoliikennerekisteritietojen toimittajana, eikä vastaa miltään osin varsinaisesta Palvelusta tai sen toiminnasta.

Käyttäessään Palvelua ja sen sisältämiä TRAFICOMn tietoja käyttäjä on hyväksynyt nämä käyttöehdot ja sitoutunut toimimaan niiden mukaisesti.

2 Tietojen luovutus ajoneuvoliikennerekisteristä

Ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa (541/2003) on tyhjentävästi säädetty, mitä tietoa ja millä ehdoin rekisteristä voidaan luovuttaa. Rekisterinpitäjänä toimii TRAFICOM.

Tietojen poiminta tapahtuu ajoneuvon rekisteritunnuksen perusteella.

Tiedot luovutetaan loppukäyttäjälle Palvelun yhteydessä ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 14 §:n nojalla yksittäisinä tietoina. Loppukäyttäjällä ei ole oikeutta tallentaa tietoja muodostaakseen niistä henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitetun henkilörekisterin.

Tietojen luovutus ajoneuvoliikennerekisteristä on maksullista. Loppukäyttäjä maksaa tietojen luovutuksesta aiheutuvat kustannukset osana Palvelun käyttömaksua.

3 Oikeudet ajoneuvoliikennerekisterin tietoon ja sen käyttämiseen

Oikeudet luovutettavaan tietoon ja TRAFICOMn palveluihin (omistus- ja tekijänoikeus mukaan lukien) kuuluvat TRAFICOMlle. Loppukäyttäjä saa oikeuden käyttää tietoa ja palveluja näiden ehtojen mukaisesti.

Tällä sopimuksella ei luovuteta loppukäyttäjälle mitään tekijän- tai muita oikeuksia TRAFICOMn luomiin tai hankkimiin tietojärjestelmiin tai tietokantoihin eikä tavaramerkkeihin.

Loppukäyttäjä on oikeutettu käyttämään ajoneuvoliikennerekisteristä luovutettua tietoa vain omassa toiminnassaan ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

4 Henkilötietoja koskevat luovutusrajoitukset

TRAFICOM luovuttaa ajoneuvoliikennerekisteristä vain sellaisia tietoja, jotka sillä on lain mukaan oikeus luovuttaa. TRAFICOMlla ei ole velvollisuutta luovuttaa sellaisia tietoja, joiden edelleen luovuttamisen rekisteröity on kieltänyt. TRAFICOM ei myöskään luovuta tietoja silloin kun sillä on perusteltu syy epäillä tietojen luovutuksen vaarantavan rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta. TRAFICOM ei luovuta sellaisen poiminnan tulosta, josta voisi paljastua arkaluontoisia henkilötietoja.

Ajoneuvoliikennerekisteristä ei luovuteta turvakiellon tehneiden henkilöiden henkilötietoja (nimi- ja osoitetietoja) eikä osoitteenluovutuskiellon tehneiden henkilöiden osoitetietoja.

Ajoneuvon tiedot luovutetaan aina turva- tai osoitteenluovutuskiellosta huolimatta.

Tietojenluovutusrajoitukset koskevat vain luonnollisia henkilöitä.

TRAFICOMlla on oikeus kieltäytyä luovuttamasta tietoja tai keskeyttää tietojen luovutus välittömästi, mikäli ilmenee, että Palvelu tai sen loppukäyttäjä ei täytä ajoneuvoliikennerekisteritiedon käsittelyn, luovutuksen ja tallennuksen osalta lakien, asetusten ja muiden säädösten ja määräysten asettamia edellytyksiä.

5 Katkot tietojen luovutuksessa

TRAFICOM pyrkii omalta osaltaan varmistamaan, että Palvelun osana olevien ajoneuvoliikennerekisterin tietojen luovutus on mahdollisimman sujuvaa ja häiriötöntä. TRAFICOMlla on kuitenkin tarvittaessa oikeus tilapäisesti keskeyttää tietojen luovutus milloin tahansa huollon, laitteiston tai ohjelmiston päivityksen, tietokantamuutosten, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

6 Vastuunrajoitukset

Tiedot luovutetaan ajoneuvoliikennerekisteristä sellaisina kuin ne siellä ovat. TRAFICOM ei voi taata tietojen oikeellisuutta eikä niiden ajantasaisuutta.

TRAFICOM ei vastaa rekisterin tiedoissa olevien virheiden tai tietojen päivityksen viivästymisen johdosta loppukäyttäjälle aiheutuneista vahingoista.

TRAFICOM ei vastaa vahingosta, joka loppukäyttäjälle on syntynyt sen johdosta, että TRAFICOM on kieltäytynyt yksittäisten tietojen luovuttamisesta, eikä vahingosta, joka syntyy sen vuoksi, että tietojen luovuttaminen estyy TRAFICOMsta riippumattomasta syystä.

7 Rekisteröidyn oikeus tarkastaa omat tietonsa

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja ajoneuvoliikennerekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeutta voi käyttää maksutta kerran vuodessa. Tarkastusoikeuden toteuttaminen tapahtuu rekisteröidyn TRAFICOMlle osoittamalla kirjallisella pyynnöllä tai henkilökohtaisesti TRAFICOMssa, Fabianinkatu 32, 00100 Helsinki. TRAFICOMn internetsivuilla (http://www.TRAFICOM.fi) kohdassa "Tietopalvelu" on saatavissa "Omien rekisteritietojen tarkistus" -lomTRAFICOM pdf-muodossa.

TRAFICOM korjaa henkilötietolain 29 §:n edellyttämällä tavalla rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon. Rekisterikorjauksia koskevat asiat tulee osoittaa TRAFIn rekisterineuvontaan. Lisätietoa saa numerosta 0100 7830.

Osoitelähde: Liikenneasioiden rekisteri, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM, puh. 029 534 5000

Tietojen tekninen toimitus: Nelumbo Oy, Kimakallionkatu 12 33580 Tampere